Lesreglement tennisschool Bas van Esch

INSCHRIJFBEPALINGEN

Artikel 1. Een lesuur duurt 50 minuten, een half lesuur duurt 25 minuten. Bij incompleetheid van de lesgroep wordt de lestijd aangepast.

Artikel 2. Tijdens feestdagen en schoolvakanties zullen er in principe geen cursussen worden gegeven.
Losse lessen zijn altijd bespreekbaar.

Artikel 3. Door het insturen van het ingevulde inschrijfformulier geeft de cursist zich definitief op voor de cursus en zal hij/zij voor aanvang van de cursus de factuur hebben betaald op rekeningnummer NL86 ABNA 0621 6235 12 ten name van Tennisschool Bas van Esch.

Artikel 4. Bij niet op tijd betalen wordt een herinnering gestuurd. Hiervoor wordt 10 euro administratie kosten in rekening gebracht.

AFWEZIGHEID/VERVALLEN VAN LESSEN

Artikel 5. Bij ziekte of afwezigheid van de vaste trainer zal de training: 1. op een, in overleg met de trainer te bepalen tijdstip worden ingehaald. 2. op de gebruikelijke tijd worden verzorgd door een vervangende trainer.

Artikel 6. Bij uitval van de les door slechte weersomstandigheden zal de om en om regeling van toepassing zijn. Dit betekent dat bij uitval door slechte weersomstandigheden de eerste les wel wordt ingehaald, de tweede les niet, de derde les wel, de vierde les niet enz.

Artikel 7. Ziekte of afwezigheid van een cursist heeft geen invloed op het door de cursist verschuldigde lesgeld. Het bewuste lesuur komt voor de zieke of afwezige leerling te vervallen.

Artikel 8. Indien een cursist verhinderd is, wordt hij/zij geacht dit vroegtijdig te melden bij de train(st)er.

Artikel 9. Indien betaling van het lesgeld niet voor de eerste les voldaan is, kan tennisschool Bas van Esch deelname aan de les uitsluiten tot het moment dat het lesgeld alsnog is voldaan. Deze vervallen les kan de cursist achteraf niet inhalen.

Artikel 10. Eenmaal aangevangen lessen die door wat voor reden dan ook onderbroken worden, zullen niet ingehaald worden.

KWALITEIT

Artikel 11. Tennisschool Bas van Esch zal er alles aan doen de kwaliteit van de lessen op een verantwoord niveau te houden.

Artikel 12. De trainer zal, behalve aan speltechnische en speltactische facetten, ook aandacht besteden aan zaken als sportief gedrag op en rond de baan.

Artikel 13. Tennisschool Bas van Esch zal naar beste eer en geweten de groepsindelingen vaststellen. Tussentijdse wijzigingen in de groepssamenstelling kunnen worden doorgevoerd indien een trainer dit wenselijk acht. De betreffende cursisten worden hiervan vroegtijdig op de hoogte gebracht door de trainer.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 14. De cursist kan een aan hem/haar te geven les niet overdragen aan een derde, met uitzondering van het bepaalde in artikel 18.

Artikel 15 Bij voortijdige beŽindiging van de cursus door een cursist, om welke reden dan ook, vindt er geen restitutie plaats van het resterende lesgeld. In het geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk om de lessen over te dragen aan een derde, mits van gelijk niveau en in overleg met de trainer. Een eventuele financiŽle regeling tussen de vertrekkende en de komende cursist wordt in onderling overleg tussen hen vastgesteld. Tennisschool Bas van Esch heeft hier geen bemoeienis mee.

Artikel 16. Het volgen van tennislessen is voor eigen risico. Tennisschool Bas van Esch kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade of lichamelijk letsel voortkomend uit trainingen.